உற்பத்தித்திறனுக்காக உங்கள் மூளையை எவ்வாறு முதன்மைப்படுத்துவது

உற்பத்தித்திறனுக்காக உங்கள் மூளையை எவ்வாறு முதன்மைப்படுத்துவது

வெற்றிகரமான மக்கள் நம்பமுடியாத திறமையானவர்கள். மிகக் குறுகிய இடத்தில் பெரிய அளவிலான வேலையைச் செய்ய அனுமதிக்கும் அமைப்புகளை பலர் உருவாக்கியுள்ளனர்.